Współpraca z samorządami

Planowanie przestrzenne na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, niezakłócania eksploatacji oraz  działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wymaga konsultacji m.in. z zarządcami linii kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych, zgodnie z art. art. 13i. ust. 3 pkt 4) lit. a) oraz art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) są właściwe do opiniowania, odpowiednio projektów planów ogólnych oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentację w tej sprawie prosimy przesyłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

skrzynka epuap: /PLK/SkrytkaESP

Równocześnie, w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. opiniowaniem i uzgadnianiem innej dokumentacji odnoszącej się do zagospodarowania przestrzennego zajmują się poniższe jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

 • W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, a których ustalenia potencjalnie mogą mieć wpływ na realizację trwających i planowanych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki - Biuro Strategii Centrali Spółki (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, e-mail: isr@plk-sa.pl).
 • W zakresie opiniowania dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy, w szczególności plany ogólne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także gminne programy rewitalizacji – Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska Centrali Spółki (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, e-mail: its@plk-sa.pl).
 • W zakresie opiniowania inwestycji zewnętrznych na obszarze kolejowym lub w jego sąsiedztwie, przez inwestorów zewnętrznych, realizowanych na podstawie decyzji lokalizacyjnych (decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz „spec” ustaw) oraz uzgadnianie inwestycji na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę  - Zakład Linii Kolejowych.

Właściwy terytorialnie Zakład Linii Kolejowych do procedowania sprawy związanej z inwestycją zewnętrzną można ustalić na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: http://mapa.plk-sa.pl.

Przy tworzeniu projektu aktu planistycznego lub decyzji lokalizacyjnej, należy zwrócić szczególną uwagę i uwzględnić poniższe aspekty:

 • powierzchnię gruntu określoną działkami ewidencyjnymi, w skład której wchodzą drogi kolejowe, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy,
 • zasady zagospodarowania terenów w sąsiedztwie obszarów kolejowych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu kolejowego,
 • ograniczenia w lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie linii kolejowych,
 • granice terenów zamkniętych ustalonych decyzją ministra właściwego ds. transportu w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe,
 • ograniczenia wynikające ze strategicznych map hałasu opracowanych dla głównych linii kolejowych,
 • plany inwestycyjne Spółki opublikowane w dokumencie pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” udostępnionym na stornie internetowej PLK S.A. pod adresem https://www.plk-sa.pl/informacje/rozwoj/zamierzenia-inwestycyjne.

Informacje na temat infrastruktury kolejowej będącej zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a także wyniki strategicznych map hałasu udostępniane są na portalu „Mapa Interaktywna Linii Kolejowych” pod adresem: http://mapa.plk-sa.pl.

Informacje na temat innych zarządców infrastruktury kolejowej działających w Polsce można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/zarzadcy-infrastruktury/16224,Zarzadcy-infrastruktury.html

Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z infrastrukturą kolejową oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji w ich sąsiedztwie lub w granicach obszaru kolejowego muszą uwzględniać co najmniej n/w przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (w szczególności rozdział 9)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
 • decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wymaga stałej współpracy z Zarządcą tych linii kolejowych.

W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., będącej Zarządcą większości linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, zagadnieniami inwestycyjnymi dotyczącymi RPO, zajmują się poniżej wyszczególnione jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

1.na etapie planowania i przygotowania inwestycji - Biuro Strategii Centrali Spółki

2.na etapie realizacji - Centrum Realizacji Inwestycji.
 


Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego

Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego – to domena zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Nazwa stacji:

- powinna być tożsama z nazwą miejscowości (w brzmieniu ustalonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości), w którym jest usytuowana; drugi człon nazwy, rozróżniający, stosowany jest w przypadku istnienia w danej miejscowości więcej niż jednej stacji;

- musi mieć cechy odróżniające od nazw innych obiektów na sieci kolejowej;

- powinna być możliwie najkrótsza, by dla jak najlepszej identyfikacji mogła być stosowana w pełnym brzmieniu – na bilecie kolejowym, na rozkładzie jazdy, w oznakowaniu stałym (na peronach i budynku dworca).

Z wnioskiem o zmianę nazwy stacji lub przystanku osobowego, występować mogą m.in. władze gminy (np. wójt gminy, burmistrz miasta), kierując go do właściwego dla danego obiektu Zakładu Linii Kolejowych

Do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Gminy, wyrażającą opinię w zakresie wnioskowanej zmiany. 

Całkowite koszty związane ze zmianą nazwy stacji / przystanku osobowego pokrywa Wnioskodawca.


Wykaz realizowanych dokumentacji przedprojektowych

Rejestr zmian