Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1429) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy (i innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa;

2. dostarczyć osobiście: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – recepcja;

3. przesłać elektronicznie:

a) wykorzystując formularz: https://wis.plk-sa.pl/informacja_publiczna/informacja_publiczna

b) na adres poczty elektronicznej e-mail informacjapubliczna@plk-sa.pl;

c) poprzez skrzynkę ePUAP, której adres to PLK/SkrytkaESP.

 

Rejestr zmian