Majątek

Wartość księgowa majątku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 108 325,5 mln zł i była wyższa w porównaniu do 2020 roku o 12,4%.

Majątek Spółki ma strukturę aktywów typową dla zarządców infrastruktury kolejowej, na którą w głównej mierze składają się budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W 2021 roku aktywa trwałe stanowiły 83,3% całkowitego majątku Spółki. W ciągu roku obrotowego nastąpił wzrost majątku trwałego o 8,7% w wyniku modernizacji infrastruktury, tj. zakończonych i przyjętych do eksploatacji zmodernizowanych obiektów na liniach kolejowych.

Aktywa obrotowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2021 roku stanowiły 16,7% całkowitego majątku. W stosunku do 2020 roku ich wartość bilansowa wzrosła o 35,2%. Wzrost ten był zasadniczo rezultatem zwiększenia stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, na które składają się m.in.: środki z Funduszu Kolejowego i budżetu państwa m.in. na wydatki bieżące związane z zadaniami zarządcy infrastruktury, środki z dokapitalizowania Spółki, kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz refundacje środków zaangażowanych w projekty inwestycyjne realizowane w ramach: Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

W 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadały udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe w następujących spółkach zależnych:

  1. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym).
  2. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (100% udziałów w kapitale zakładowym).
  3. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym).
  4. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (100% udziałów w kapitale zakładowym).

Wartość bilansowa powyższych aktywów na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 1 079,9 mln zł.

Spółki utrzymaniowo – naprawcze stanowią dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. niezbędny potencjał do:

  1. utrzymania wymaganego technicznie stanu torów;
  2. wykonywania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych na stacjach i szlakach kolejowych;
  3. szybkiej reakcji na potrzeby przeprowadzenia robót budowlanych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rejestr zmian