Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

1. Udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.bip.plk-sa.pl.

2. Udostępnione na stronach internetowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. www.plk-sa.pl, www.plk-inwestycje.pl, www.kgsok.pl, www.bezpieczny-przejazd.pl, www.rfc8.eu, www.rail-baltica.pl, www.poznan-warszawa.pl, podleze-piekielko.pl, www.stolicadobrychrelacji.pl.

3. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i na stronach internetowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz na stronach internetowych Polskich Linii Kolejowych S.A. nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do podania dokładnego źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji oraz poinformowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jednocześnie informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz na stronach internetowych Polskich Linii Kolejowych S.A. informacji.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Polskich Linii Kolejowych lub na stronach internetowych Polskich Linii Kolejowych S.A;

2. została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Złożenie wniosku:

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony w postaci papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej (informacjapubliczna@plk-sa.pl) lub przy wykorzystaniu poniższego wniosku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.


Termin i forma udzielania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

1. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.


Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

4. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

    1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

    2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian