Status prawny

  • W dniu 29 czerwca 2001 roku Zarząd Spółki PKP S.A. podpisał akt notarialny – Repertorium A Nr 1294/2001, zawiązania spółki akcyjnej p.n. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w brzmieniu zgodnym ze statutem spółki, który został zatwierdzony przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 28 czerwca 2001 roku, na mocy art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.)
  • Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęła swoją statutową działalność z dniem 1 października 2001 roku, zgodnie z wyznaczonym -uchwałą Nr 274 Zarządu PKP S.A. z dnia 6 czerwca 2001 roku, terminem podjęcia przez nią działalności gospodarczej.
  • Spółka powstała na bazie majątku i zasobów ludzkich „PKP S.A. Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej”, w skład której wchodziły 44 jednostki organizacyjne: 24 Zakłady Infrastruktury Kolejowej, 10 Zakładów Mostowych, 6 Zakładów Napraw Infrastruktury, 2 Zakłady Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury oraz Zakład Maszyn Torowych i Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej.
  • Uchwałą Nr 10 i zarządzeniem Nr 1 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 września 2001 roku ustalony został regulamin organizacyjny Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który zatwierdziła Rada Nadzorcza uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 września 2001 roku.

    Aktualnie obowiązuje uchwała Nr 706/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Schematu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ze zmianami.

Rejestr zmian