Przedmiot działania

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

  • Transport kolejowy, w tym zarządzanie liniami kolejowymi polegające na prowadzeniu ruchu kolejowego i administrowaniu liniami kolejowymi

  • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w tym udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zastosowaniem obowiązującego trybu ustalania opłat i publikacji stawek jednostkowych

  • Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, w tym utrzymanie linii kolejowych w stanie zapewniającym sprawny i bezpieczny przewóz osób i rzeczy, regularność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ochronę przeciwpożarową, ochronę środowiska oraz mienia na obszarze kolejowym

  • Działalność geodezyjna i kartograficzna

  • Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska

  • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

  • Budowa dróg szynowych i kołowych

2. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.

3. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony (ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późniejszymi zmianami) w szczególności w zakresie przygotowania obszaru kolejowego i linii kolejowych do realizacji zadań obronnych według planu osłony technicznej, formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, utrzymania rezerw państwowych mobilizacyjnych, opracowania i bieżącego aktualizowania norm ładunkowych sprzętu wojskowego (szkicownik), ochrony transportów oraz ważnych obiektów, a także obrony cywilnej.

4. Spółka kieruje sprawami obronnymi oraz koordynuje działania obronne w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne na rzecz PKP S.A.

5. Wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Koordynacja zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A.

Rejestr zmian