Współpraca z samorządami

Planowanie przestrzenne na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących

Planowanie przestrzenne na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących, ze względu na ich specyfikę, wymaga konsultacji m.in. z zarządcami linii kolejowych.

W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – zarządcy narodowej sieci linii kolejowych – opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego zajmują się poniżej wyszczególnione jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego województw – Biuro Strategii i Rozwoju Centrali Spółki.

2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gminne programy rewitalizacji oraz miejscowe plany rewitalizacjiBiuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali Spółki.

Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej posiada wydziały zamiejscowe w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie.

3. Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegowłaściwe terytorialnie Zakłady Linii Kolejowych.

Właściwość terytorialną można ustalić korzystając z interaktywnej mapy linii kolejowych MILK. Adresy poszczególnych Zakładów Linii Kolejowych znajdują się w zakładce Kontakt.

 


Zespół ds. Konsultacji Społecznych

Od 2014 r. w Regionie Centralnym Centrum Realizacji Inwestycji obejmującym Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyznę, działa Zespół ds. Konsultacji Społecznych, którego zadaniem, w kontekście realizowanych przez Region inwestycji, jest m.in. współpraca z przedstawicielami administracji publicznej, samorządami wszystkich szczebli, organizacjami społecznymi i instytucjami decyzyjnymi, konsultacje społeczne, informowanie społeczności lokalnych o zakresie inwestycji, wynikających z niej uciążliwościach dla mieszkańców i planowanych środkach zaradczych. Celem tych działań jest identyfikacja na bardzo wczesnym etapie wszelkich problemów związanych z realizacją inwestycji, a tym samym szybkie i efektywne ich rozwiązywanie. Zadania te realizowane są poprzez bezpośrednie kontakty z urzędami, z burmistrzami miast, wójtami gmin i starostami powiatów, których obszar obejmują prowadzone inwestycje, a także poprzez spotkania z mieszkańcami miejscowości leżących przy modernizowanych liniach. 

Kazimierz Peryt - Dyrektor Projektu
kazimierz.peryt@plk-sa.pl
tel. kom. +48 608 285 979

Magdalena Sierocińska - Główny Specjalista
magdalena.sierocinska@plk-sa.pl
tel. kom. +48 694 480 110

Zespół ds. Konsultacji Społecznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa


Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wymaga stałej współpracy z Zarządcą tych linii kolejowych.

W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., będącej Zarządcą większości linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, zagadnieniami inwestycyjnymi dotyczącymi RPO, zajmują się poniżej wyszczególnione jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

1.na etapie planowania i przygotowania inwestycji - Biuro Planowania Strategicznego Centrali Spółki

2.na etapie realizacji - Centrum Realizacji Inwestycji.


Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego

Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego – to domena zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Nazwa stacji:

- powinna być tożsama z nazwą miejscowości (w brzmieniu ustalonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości), w którym jest usytuowana; drugi człon nazwy, rozróżniający, stosowany jest w przypadku istnienia w danej miejscowości więcej niż jednej stacji;

- musi mieć cechy odróżniające od nazw innych obiektów na sieci kolejowej;

- powinna być możliwie najkrótsza, by dla jak najlepszej identyfikacji mogła być stosowana w pełnym brzmieniu – na bilecie kolejowym, na rozkładzie jazdy, w oznakowaniu stałym (na peronach i budynku dworca).

Z wnioskiem o zmianę nazwy stacji lub przystanku osobowego, występować mogą m.in. władze gminy (np. wójt gminy, burmistrz miasta), kierując go do właściwego dla danego obiektu Zakładu Linii Kolejowych

Do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Gminy, wyrażającą opinię w zakresie wnioskowanej zmiany. 

Całkowite koszty związane ze zmianą nazwy stacji / przystanku osobowego pokrywa Wnioskodawca.


Wykaz opracowań dokumentacji przedprojektowych realizowanych przez Biuro Studiów Wykonalności

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 28-08-2017 13:11 ZMIANA PLK
2. 28-08-2017 13:11 ZMIANA PLK
3. 06-09-2016 14:34 ZMIANA PLK
4. 04-04-2016 10:25 UTWORZENIE PLK