Majątek

Wartość księgowa majątku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. według stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 54 030,3 mln zł i była wyższa niż w 2015 roku o 8,2%. 

Majątek Spółki ma strukturę aktywów typową dla zarządców infrastruktury kolejowej, na którą w głównej mierze składają się budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W 2016 roku aktywa trwałe stanowiły około 90% całkowitego majątku Spółki. W ciągu roku obrotowego nastąpił ponad 6% wzrost majątku trwałego, przede wszystkim w wyniku modernizacji infrastruktury, tj. zakończonych i przyjętych do eksploatacji inwestycji na liniach kolejowych.

Aktywa obrotowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2016 roku stanowiły ponad 10% całkowitego majątku. W stosunku do 2015 roku ich wartość księgowa wzrosła o 30%. Wzrost ten był zasadniczo rezultatem zwiększenia stanu środków pieniężnych, na które składają się lokaty środków własnych oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne, w tym na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie i prefinansowanie modernizacji linii kolejowych, a także obligacje na prefinansowanie projektów inwestycyjnych.


W 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadały udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe w następujących spółkach zależnych:

1. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (100% udziałów w kapitale zakładowym);

2. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu (100% udziałów w kapitale zakładowym);

3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym);

4. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym).


Wartość bilansowa powyższych aktywów na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 128,2 mln zł.

Spółki utrzymaniowo – naprawcze stanowią dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. niezbędny potencjał do:

1. utrzymania wymaganego technicznie stanu torów;

2. wykonywania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych na stacjach i szlakach kolejowych;

3. szybkiej reakcji na potrzeby przeprowadzenia robót budowlanych w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Ponadto w 2016 roku, na mocy podpisanej w 2014 roku z PKP S.A. umowy użytkowania udziałów a także pełnomocnictwa udzielonego przez PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonywały prawa korporacyjne wynikające ze 171 622 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 22-03-2018 15:57 ZMIANA PLK
2. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
3. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
4. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
5. 19-01-2014 20:32 ZMIANA PIOTRL
6. 14-01-2014 13:40 ZMIANA PLK
7. 14-01-2014 13:38 UTWORZENIE PLK