Majątek

Wartość księgowa majątku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 79 165,3 mln zł i była wyższa w porównaniu do 2018 roku o 14,2%.

Majątek Spółki ma strukturę aktywów typową dla zarządców infrastruktury kolejowej, na którą w głównej mierze składają się budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W 2019 roku aktywa trwałe stanowiły 87,4% całkowitego majątku Spółki. W ciągu roku obrotowego nastąpił wzrost majątku trwałego o 13,8% w wyniku modernizacji infrastruktury, tj. zakończonych i przyjętych do eksploatacji inwestycji na liniach kolejowych.

Aktywa obrotowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2019 roku stanowiły 12,6% całkowitego majątku. W stosunku do 2018 roku ich wartość bilansowa wzrosła o 17,3%. Wzrost ten był zasadniczo rezultatem zwiększenia stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, na które składają się m.in.: środki z Funduszu Kolejowego

na wydatki bieżące związane z zadaniami zarządcy infrastruktury, refundacje środków zaangażowanych w projekty inwestycyjne w ramach: Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), budżetu państwa, Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz środków własnych Spółki.


W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadały udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe w następujących spółkach zależnych:

1. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym);

2. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu (100% udziałów w kapitale zakładowym);

3. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym);

4. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (100% udziałów w kapitale zakładowym).


Wartość bilansowa powyższych aktywów na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 209,1 mln zł.

Spółki utrzymaniowo – naprawcze stanowią dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. niezbędny potencjał do:

1. utrzymania wymaganego technicznie stanu torów;

2. wykonywania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych na stacjach i szlakach kolejowych;

3. szybkiej reakcji na potrzeby przeprowadzenia robót budowlanych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 10-02-2021 09:54 ZMIANA PLK
2. 10-02-2021 09:54 ZMIANA PLK
3. 22-03-2018 15:57 ZMIANA PLK
4. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
5. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
6. 22-03-2018 15:56 ZMIANA PLK
7. 19-01-2014 20:32 ZMIANA PIOTRL
8. 14-01-2014 13:40 ZMIANA PLK
9. 14-01-2014 13:38 UTWORZENIE PLK