Wartość księgowa majątku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. według stanu na dzień 30 września 2012 roku wyniosła 28 328,5 mln zł.
Aktywa trwałe stanowiły 93,4% aktywów ogółem, w tym 71,1% to środki trwałe, zaś około 27,9% - środki trwałe w budowie. W strukturze środków trwałych około 13,5% zajmowały grunty, 84,2% budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej, 1,9% urządzenia techniczne i maszyny, 0,4% środki transportu.
Aktywa obrotowe Spółki stanowiły około 6,6% całkowitego majątku. Wśród majątku obrotowego, najwyższą pozycję wykazywały środki pieniężne (około 47,7% aktywów obrotowych) oraz należności krótkoterminowe (około 44,7% aktywów obrotowych).

Głównym źródłem finansowania majątku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. były kapitały obce. Udział kapitału obcego w finansowaniu majątku Spółki wynosił 70,9%. W strukturze kapitału obcego dominującą pozycję zajmowały zobowiązania długoterminowe, które są rezultatem m.in. zawartej z PKP S.A. umowy oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi (umowa D50-KN-1L/01) – przedmiotowa umowa stanowiła ok. 64,0% wszystkich zobowiązań długoterminowych.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na dzień 30 września 2012 r., posiadała udziały w następujących spółkach:

  • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym)
  • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu (100% udziałów w kapitale zakładowym)
  • Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym)
  • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (100% udziałów w kapitale zakładowym)
  • KOW Sp. z o.o. w Warszawie (55% udziałów w kapitale zakładowym)


Wartość bilansowa powyższych aktywów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyniosła 102,3 mln zł.
Od początku swojej działalności do dnia 30 września 2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyemitowała w dwudziestu jeden seriach 13 043 747 akcji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, z czego 74,61% akcji objął Skarb Państwa, zaś 25,39% - PKP S.A. W dniu 23 października 2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1 167 711 akcji serii Y o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, w wyniku czego Skarb Państwa stał się posiadaczem 76,7% akcji.

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 19-01-2014 20:32 zmiana admin
2. 14-01-2014 13:40 zmiana plk
3. 14-01-2014 13:38 utworzenie plk